fbpx

Privacybeleid

Privacybeleid House of Cats

House of Cats geeft veel om jouw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van House of Cats. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welk rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vind je aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Het gebruik van onze website als inspiratie- en productvergelijkingssite is in principe mogelijk zonder persoonsgegevens in te voeren. Als je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch alleen de persoonsgegevens die jouw browser om technische redenen aan ons doorgeeft. Deze gegevens zijn grotendeels technisch noodzakelijk om jou onze websites te tonen en hun stabiliteit en veiligheid te garanderen. Deze gegevens worden bovendien uitsluitend voor statistische doeleinden en ter verbetering van ons aanbod verwerkt.

Verder verwerken wij de volgende persoonsgegevens, wanneer je ze zelf vermeldt. Zoals bij deelname aan een actie, het inschrijven voor onze nieuwsbrief, een ingediende aanvraag, het aanmaken van een account etc. Het gaat hierbij om gegevens als mailadres, naam, telefoonnummer, account en inloggegevens.

Opslag van de gegevens

We slaan je gegevens op in verschillende databases. We hanteren altijd strenge beveiligingsmaatregelen. Bijna al je gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat jouw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich geregistreerd onder het Privacy Shield dat voldoende bescherming biedt.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om -anders dan op jouw verzoek- op een later moment contact met je op te nemen, vragen wij je hiervoor expliciet toestemming. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoend. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens ( bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens)

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan House of Cats op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat jij aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot jouw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen om je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken een die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van House of Cats. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van jouw bezwaar. Is jouw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over jouw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

Wij gebruiken ook cookies van externe aanbieders en dienstverleners. De dienstverleners gebruiken hiervoor aan de voorschriften gebonden gepseudonimiseerde gebruikersgegevens op basis van een overeenkomst tot opdrachtverwerking. De gegevens worden niet samen met andere persoonsgegevens van de gebruiker bewaard. U kunt de afzonderlijke analysediensten op elk moment voor de toekomst deactiveren. Dit zijn hierna:

  1. Affiliatenetwerken

Affiliatemarketling is een distributiemethode via internet, die het commerciële exploitanten van websites, de zogenaamde merchants of advertisers, mogelijk maakt, reclame, die meestal via klick- of saleprovisies wordt vergoed, op websites van derde partijen, dus bij distributiepartners, die ook affiliates of publishers worden genoemd, in te voegen. Performance based advertising is een eerlijke vorm van adverteren omdat een adverteerder alleen betaalt voor daadwerkelijk en meetbaar resultaat.
Om deze dienst uit te kunnen voeren maken onze affiliatepartners gebruik van zogeheten affiliate cookies en matching-data. Met deze cookies kan een match worden gemaakt tussen de transactie bij de adverteerder en deze website. Hierdoor weet het Affiliatenetwerk dat deze website een vergoeding moet ontvangen.

Bij de registratie van deze vergoeding krijgt deze website toegang tot basale, anonieme transactiedata. Deze data mag door deze website uitsluitend worden opgeslagen en/of bewerkt om de betreffende adverteerder effectiever te promoten of voor het maken van statistische analyses. Deze website draagt er zorg voor dat opgeslagen data adequaat wordt beveiligd en houdt zich aan geldende privacyrichtlijnen en wetgeving.

  1. Facebook Analytics

In onze website gebruiken wij de ‘Website Custom Audiences’ pixel van het sociale netwerk Facebook Ireland Limited, Hanover Ranch, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ireland, die zich als gegevensimporteur bedient van Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA (hierna ‘Facebook’). Daarbij zijn zogenoemd webbakens op onze sites geïntegreerd. Deze bakens helpen ons om het gedrag van gebruikers op verschillende toestellen te volgen, die door een klik op een Facebook-advertentie naar onze advertentie zijn doorgestuurd, om de effectiviteit van onze advertenties te beoordelen. Deze gegevens zijn voor ons anoniem. Omdat een webbaken een directe verbinding tussen jouw browser en de Facebook-server maakt, krijgt Facebook daardoor o.a. van jouw browser de informatie, dat via jouw eindtoestel onze site is bezocht. Als je Facebook gebruikt, kan Facebook hierdoor het bezoek aan onze websites toewijzen aan jouw gebruikersaccount. Wij kunnen alleen sturen, welke segmenten van Facebook-gebruikers (zoals leeftijd, interesses) onze reclame te zien moeten krijgen.

  1. Facebook conversie pixel

Wij gebruiken de Facebook “conversie-pixel” en “bezoekers-pixel” van Facebook. Door deze pixel op jouw browser op te roepen, kan Facebook herkennen of een advertentie via het netwerk Facebook succesvol was.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

House of Cats

E info@houseofcats.nl

JOIN OUR COMMUNITY! BLOGS, KORTING, GOODIES & MORE.....